การเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบรับสมัคร


          

1. ทั้งผู้เลือกหรือผู้ถูกเลือกเป็นเพื่อนร่วมห้อง จะต้องเลือกสมัครและชำระเงิน หอพักประเภทเดียวกัน เช่น หอพักปรับอากาศหญิง ห้องพัก 2 คน (ชำระรายปี หรือรายงวดก็ได้)

2. หลังจากชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบได้ทันที เนื่องจากทางสำนักงานหอพักจะรับรายงานการรับชำระเงินค่าหอพักจากทางธนาคารตัดยอด ณ สิ้นวัน โดยจะคีย์ข้อมูลรายงานผู้ชำระแล้วเข้าในระบบรับสมัครในวันถัดไป (ถ้ารายงานรับชำระเงินของวันศุกร์ ข้อมูลจะเข้าระบบในวันจันทร์)

3. ในระบบนักศึกษาสามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องได้เท่านั้น  ทั้งนี้สิทธิ์ในการจัดหมายเลขห้องพักเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักเป็นผู้จัดสรรให้

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089