คำอธิบายการชำระเงิน แบบรายปี/รายงวด


          

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานหอพักนักศึกษา ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน ดังนี้

การสมัครหอพักแต่ละครั้ง สมัครครั้งละ 1 ปี นักศึกษาต้องพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หอใน) ตอดปีการศึกษา  โดยการชำเงินค่าบำรุงหอพัก มีอยู่ 2 แบบ คือ

          1. ชำระเงินรายปี  หมายถึง ชำระเงินค่าบำรุงหอพักครั้งเดียวตลอดปีการศึกษา 

          2. ชำระเงินรายงวด หมายถึง ชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกชำระในช่วงที่สำนักงานประกาศรับสมัคร เรียกว่า รายงวดที่ 1 และชำระครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม  เรียกว่า ชำระรายงวดที่ 2 (นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงหอพักแบบรายงวด จะต้องชำระทั้งงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ให้ครบถ้วน)

 

 

 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089