มาสร้างความเข้าใจระหว่างการชำระเงินรายปี และรายงวด


          

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานหอพักนักศึกษาใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน ดังนี้

            - การสมัครหอพัก ดำเนินการสมัครปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาจะต้องพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้ง 2 ภาคการศึกษา

            - การชำระเงินรายปี หมายถึง ชำระเงินค่าบำรุงหอพักช่วงเปิดรับสมัครครั้งเดียว 1 ปีการศึกษา

            - การชำระเงินรายงวด หมายถึง ชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 2 ครั้ง โดยงวดที่ 1 ชำระเงินช่วงเปิดรับสมัคร และงวดที่ 2 ชำระเงินในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของปีการศึกษานั้นๆ ซึ่งนักศึกษาต้องชำระทั้งงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ให้ครบถ้วน และต้องพักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้ง 2 ภาคการศึกษา

(ค่าหอพักงวดที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชำระในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์)

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089