สำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (“มหาวิทยาลัย”) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม วิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการดำเนินการและวัตถุประสงค์อย่างไร ตลอดจนวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

         1. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมมหาวิทยาลัยได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลไว้ดังนี้

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

• ข้อมูลประวัติผู้ใช้งานระบบ

 • ข้อมูลการใช้บริการ

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานระบบ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บัญชีผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้  
  • อีเมล • รหัสผ่าน

โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ

    

 ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลประวัติของผู้ใช้งานระบบ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บัญชีผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้  
  • รูปถ่าย
• ชื่อ-นามสกุล
• ชื่อเล่น
• รหัสนักศึกษา คณะ สาขา ชั้นปี
• เลขประจำตัวประชาชน
• เบอร์โทรศัพท์ •อีเมล •ที่อยู่
 • ข้อมูลสุขภาพ • ข้อมูลยานพาหนะ
• ชื่อ-สกุล สถานะ อายุ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ของบิดามารดา
• ชื่อ-สกุล สถานะ อายุ รายได้ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ของผู้ปกครอง

หลังจากสมัครเป็นสมาชิกและบันทึกประวัติในระบบเพื่อใช้ในการสมัครเข้าหอพักแล้ว ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวข้างต้นได้
มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งานระบบ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ประวัติการจองหอพัก มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าหอพักของท่านเพื่อเป็นฐานข้อมูลนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ

       2. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

 2.1 สำหรับผู้ใช้งานระบบตารางด้านล่างอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้การประมวลผล
เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการหอพัก • บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)
เพื่อจองหอพัก • ประวัติส่วนตัว • ใบชำระเงินค่าหอพัก • ชื่อ-สกุลเพื่อนร่วมห้อง
เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลการจองหอพักของนักศึกษา • รายการจอง • ข้อมูลการชำระเงินค่าหอพัก

          3. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบบริหารจัดการหอพักต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบบริหารจัดการหอพักเท่านั้น เมื่อได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี หากมหาวิทยาลัยเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป มหาวิทยาลัยได้จัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบบริหารจัดการหอพัก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย สูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายของมหาวิทยาลัยจะมีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยแนะนำให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และแนะนำให้ท่านออกจากระบบบริหารจัดการหอพักทุกครั้งหลังจากการใช้บริการ หากท่านเข้าสู่ระบบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารสาธารณะทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกจัดเก็บ โอน หรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอก เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มหาวิทยาลัยจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

             5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที